Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 4 гостя.

ДИСКУРС ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ


Рік публікації2014
АвториТ. Коваль
Мова статтіУкраїнська
Ключові словадискурс, комунікативна ситуація, медіатекст, суперструктура
Аннотація

У статті проаналізовано полісемантику дискурсу та множинність форм його існування як соціолінгвального явища сучасного комунікативного середовища, особливу увагу зосереджено на необхідності введення до категорійного апарату лінгвістичної науки поняття дискурсу, розглянуто особливості його мікро-, макро- та суперструктури

Нумерація сторінок176-180
Додаток
[file] 45.pdf


Література: 

1. Дейк ван Т. А. и Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка / Т. А. ван Дейк. – М.: Прогресс, 1988. – С. 153–211.
2. Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису : Монографія / А. П. Загнітко. – Донецьк: Дон НУ, 2006. – 378 с.
3. Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста / Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. 8. – С. 33, 467 – 472.
4. Павленко Н. О. Основні підходи та методи дослідження дискурсу / Н.О. Павленко // Вісн. Житомир. держ. університету ім. І.Франка. – 2005. – № 22. – С. 126 – 128.
5. Попов Р. А. Політичний дискурс: проблема теоретичної ідентифікації / Р. А. Попов // Державне управління : теорія та практика. Електронне наукове фахове видання. – 2005. – № 2. – С. 1–7.
6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. – К.: Брама, Изд-во Вовчок О.Ю., 2004. – 336 с.
7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2008. – 712 с.
8. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу): Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Катерина Степанівна Серажим. – Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 32 с. – укp.
9. Сусов И. П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая си¬стема / И. П. Сусов // Языковое общение: Процессы и единицы. – Кали¬нин : Изд-во Калининск. ун-та, 1988. – С. 99-106.
10. Тарасова Е. В. Речевая системность в терминах лингвопрагматики / Е. В. Тарасова // Вісник Харківського національного університету. – 2000. – № 471. – С. 276.
11. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістки. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики. – К.: АртЕк, 1998. – 334 с.
12. Mey J. The Pragmatics of transition / J. Mey // Political discourse in transition in Europe, 1989-1991. – Amsterdam; Philadelphia, 1998. – P. 25-34.
13. Minsky M. A Framework for representing knowledge / M. Minsky // The Psychology of Computer Vision. – N.Y.: Mc Grow Nill, 1975.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 176-180.