Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 5 гостей.

СПЕЦИФІКА ДІАЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖАНРІВ У ПИСЕМНІЙ ФОРМІ ІСНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ


Рік публікації2014
АвториВ. Шабуніна
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаавтор, адресат., діалогічність, жанри, навчальний текст, науково-навчальний підстиль
Аннотація

У статті схарактеризовані основні жанри писемної форми існування науково-навчального підстилю, визначені мовні домінанти діалогічної організації навчальних текстів, адресантом яких виступає вчений

Нумерація сторінок152-156
Додаток
[file] 40.pdf


Література: 

1. Буга П. Г. Вузовский учебник : создание, выпуск, распространение / П. Г. Буга. – М.: Книга, 1987. – 158 с.
2. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 01.01.96]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 47 с.
3. Гуліда Е. М. Прикладна механіка : підруч. / Е. М. Гуліда, Л. Ф. Дзюба, І. М. Ольховий ; за ред. Е. М. Гуліди. – Львів : Світ, 2007. – 384 с.
4. Доблаев Л. П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л. П. Доблаев. – М.: Педагогика, 1982. – 176 с.
5. Мацько Л. І. Стилістика українсь¬кої мови : підруч. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.
6. Основи цифрових систем : підруч. / І. П. Барбаш, М. П. Благодарний, В. Я. Жихарев, В. М. Ілюшко, В. С. Кривцов, П. М. Куліков, М. В. Нечипорук, Г. М. Тимонькін, В. С. Харченко. – Харків : Нац. аерокосмічний ун-т "Харк. авіац. ін-т", 2002. – 672 с.
7. Рибіна Н. В. Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Наталія Вікторівна Рибіна. – Львів, 2005. – 21 с.
8. Рогава М. Д. О некоторых языковых средствах выражения экспрессивности и эмоциональности в учебной литературе (на материале учебников гуманитарного профиля Великобритании и США) / М. Д. Рогава // Разновидности и жанры научной прозы : Лингвостилистические особенности: Сб. науч. трудов ; отв. ред. М. Я. Цвиллинг. – М.: Наука, 1989. – С. 59–69.
9. Стилистический энциклопедический словарь русского языка ; под ред. М. Н. Кожиной. – М.: Флинта, 2003. – 696 с.
10. Феллер М. Д. Стиль и знак : Стиль как способ изображения действительности / М. Д. Феллер. – Львов : Вища школа, 1984. – 204 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 152-156.