Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 4 гостя.

Користувачі на сайті

  • lakeshoreclubhouse

МІЖ’ЯРУСНІ КОРЕЛЯЦІЇ БЕЗОСОБОВО ВЖИТИХ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВ У РОЛІ ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ


Рік публікації2014
АвториЛ. Коваль
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаголовний компонент безособового речення, між’ярусна кореляція, предикат процесу, предикат стану
Аннотація

У статті проаналізовано базові семантико-синтаксичні кореляти головного компонента безособового речення, експлікованого дієсловами повної і неповної особової парадигми української мови, ужитими в безособовому значенні; з’ясовано значеннєвий діапазон виявлених кореляцій.

Нумерація сторінок064-071
Додаток
[file] 17.pdf


Література: 

1. Акмалова Ф. Ш. Семантическая и формально-структурная репрезентация категории "состояние" (на материале английского, немецкого и русского языков) [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.19 "Теория языка" / Ф. Ш. Акмалова. – Ижевск, 2005. − 18 с.
2. Арват Н. Н. Семантическая структура безличных предложений в современном русском литературном языке [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. филол. наук : 10.02.01 “Русский язык” / Н. Н. Арват. – М., 1976. – 51 с.
3. Арутюнова Н. Д. Русское предложение : Бытийный тип (структура и значение) [Текст] / Н. Д. Арутюнова, Е. Н. Ширяев. – М.: Русский язык, 1983. − 198 с.
4. Баган М. П. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові [Текст] : дис. …кандидата філол. наук : 10.02.01 / Баган Мирослава Петрівна. − К., 1999. – 219 с.
5. Болюх О. В. Семантико-синтаксична структура безособових речень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 "Українська мова" / О. В. Болюх. – К., 1992. – 16 с.
6. Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення [Текст] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський – К.: Наук. думка, 1983. – 220 с.
7. Галкина-Федорук Е. М. Безличные предложения в современном русском языке [Текст] / Е. М. Галкина-Федорук. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1958. – 332 с.
8. Годз О. В. Синтаксична структура прислівникових речень в українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 "Українська мова"/ О. В. Годз. – К., 2013. − 18 с.
9. Городенська К. Г. Проблема двоскладності – односкладності в контексті історичного й дериваційного синтаксису [Текст] / К. Г. Городенська // Мовознавство : Доп. та повідомл. IV Міжнар. конгресу україністів. – К.: Пульсари, 2002. – С. 51 – 55.
10. Городенська К. Г. Семантична багатоплановість суб’єкта стану [Текст] / К. Г. Городенська // Наук. записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка. – 2001. – Вип. 31. – С. 149 – 153.
11. Дудик П. С. Із синтаксису простого речення [Текст] : [навч. посібник] / П. С. Дудик. – Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського, 1999. – 298 с.
12. Захарова М. В. Семантика безличных предложений [Текст]: дисс. ...кандидата филол. наук : 10.02.02 / Захарова Марина Валентиновна. – М., 2004. – 164 с.
13. Каленич В. М. Двоскладні речення з одновалентним предикатом в українській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 "Українська мова" / В. М. Каленич. – К., 2007. –20 с.
14. Калько М. Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові [Текст] : монографія / Микола Калько. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2008. − 384 с.
15. Косенко К. О. Предикатна основа та семантично-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові [Текст] : дис. ...кандидата філол. наук : 10.02.01 / Косенко Катерина Олександрівна. – К., 2010. – 192 с.
16. Кутня Г. Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб’єктів у сучасній українській мові / Галина Кутня // Вісник Львів. ун ту. − Серія: Філологія. − 2006. − Вип. 38. − Ч. І. − С. 15 − 23.
17. Ожоган А. В. Дієслівні предикати зі значенням псування в німецькій та українській мовах / А. В. Ожоган // Лінгвістичні студії. − 2012. − Вип. 24. − С. 69 − 74.
18. Ожоган А. Дієслівні предикати зі значенням "пошкодження" у німецькій та українській мовах [електронний ресурс] / Андрій Ожоган // http / archive.nbuv.gov.ua / portal / soc_gum / Nz 2011_96_2 / statti / 23.pdf
19. Плющ М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення / М. Я. Плющ. − К.: Вища школа, 1986. − 158 с.
20. Рябова Т. В. Структурно-семантические особенности отрицательных предложений с родительным субъекта [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.01 "Русский язык" / Т. В. Рябова. – Л., 1987. – 16 с.
21. Чирва Г. М. Синтаксическая структура безличных предложений украинского языка. [Текст] (на материале литературы 50-70 гг. ХХ в.) : дисс. ...кандидата. филол. наук / Чирва Гарик Михайлович. – Запорожье, 1977. – 192 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 64-71.