Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 7 гостей.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ/НЕВІДПОВІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ


Рік публікації2014
АвториР. Христіанін
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаприреченнєвий підрядний зв’язок, складнопідрядні речення відповідності, складнопідрядні речення невідповідності, спеціалізовані сполучники, транспоновані сполучники
Аннотація

У статті проаналізовано формально-граматичну й семантико-синтаксичну структуру складнопідрядних речень відповідності та невідповідності, обґрунтовано їхній статус у системі складнопідрядних речень сучасної української мови.

Нумерація сторінок035-038
Додаток
[file] 9.pdf


Література: 

1. Валгина Н. С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке. – М.: Московский полиграфический институт, 1971. – 83 с.
2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.
3. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.
4. Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.
5. Грамматика современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1970. – 767 с.
6. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: структура та прагмастилістичні функції: автореф. дис. … доктора філол. наук. – К., 2010. – 40 с.
7. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.
8. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка . – М.: Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. – 528 с.
9. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: НМК ВО, 1992. – 400 с.
10. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Рад. школа, 1965. – 282 с.
11. Курс сучасної української літературної мови / за ред. Л.А.Булаховського. – Т. 2: Синтаксис. – К.: Рад. школа, 1951. – 408 с.
12. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.
13. Русская грамматика: в 2-х т. – Т. 2: Синтаксис. – М.: Наука, 1982. – 709 с.
14. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.
15. Современный русский язык / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др.; под ред. В. А. Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1989. – 800 с.
16. Чередниченко І. Г. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. – Чернівці: ЧДУ, 1959. – 134 с.
17. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике. – 2-е изд., испр. – М.: Русский язык, 2000. – 355 с.
18. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К.: Видавничий центр "Академія", 2004. – 408 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 35-38.