Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 1 гість.

Користувачі на сайті

  • rhumbabreakthrough

СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ У ДИТЯЧОМУ ДИСКУРСІ


Рік публікації2016
АвториСтодолінська Юлія
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаадресант, адресат, дитячий дискурс, канал комунікації., креолізований текст, мапування, порівняння
Аннотація

Статтю присвячено виявленню когнітивно-семантичних особливостей порівняння у креолізованих текстах дитячого дискурсу. Визначено поняття та роль креолізованих текстів американських компаній дитячого одягу в аналізованому дискурсі.

Нумерація сторінок070-075
Додаток
[file] 070-075.pdf


Література: 

1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов) : Учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М. : Издательский центр “Академия”, 2003. – 128 с.
2. Базжина Т. В. Диалог на начальном этапе языкового развития / Т.В. Базжина // Детская речь : Лингвистический аспект : сб. науч. тр. – 1992. – С. 57–66.

3. Калюжная И. А. Этимолого-культурологический анализ вербальных репрезентаций концепта “детство” в немецком и русском языках / И. А. Калюжная // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. : Филологические науки. – 2006. – № 5. – С. 27–31.
4. Лепская Н. И. Язык ребенка (Онтогенез речевой коммуникации) / Н. И. Лепская. – М. : МТУ, 1997. – 152 с.
5. Моісеєнко О. Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.
10.02.04 “Германські мови” / О. Ю. Моісеєнко. – К., 1999. – 20 с.
6. Стилистика английского языка : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьёва, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К. : Выща школа, 1984. – 248 с.
7. Чепурна О. В. Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / О. В. Чепурна. – Кіровоград, 2008. – 20 с.
8. Шахнарович А. М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики : На материале онтогенеза речи / А. М. Шахнарович, Н. М. Юрьева. – М. : Наука, 1990. – 165 с.
9. Bloom L. Adult-child Discourse : Developmental Interaction between information processing and linguistic knowledge / L. Bloom, L. Rocissano, L. Hood. – Cognitive Psychology. – 1976. – #8. – P 521–551.
10. Montgomery M. Adult-child interaction at home and at school / M. Montgomery, G. Wells // Adult- Child Conversation / Ed. by P. French, M. Mclure. – London : Croom Helm, 1980. – P. 244–267.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 26. - С. 70-75.