Вхід

Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 7 гостей.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ПРИЙМЕННИКА У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ


Рік публікації2014
АвториА. Адаменко
Мова статтіУкраїнська
Ключові словааналітична синтаксична морфема, концепція, прийменник, слово-морфема, службове слово
Аннотація

У статті узагальнюються різноаспектні підходи мовознавців до проблеми лінгвістичного статусу прийменника.

Нумерація сторінок007-010
Додаток
[file] 3.pdf


Література: 

1. Античные теории языка и стиля / Под ред. О.М.Фрейденберга. – М., 1996. – 345 с.
2. Балабан Г. С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г. С. Балабан; НАН України, Ін-т української мови. – К., 2007. – 283 с.
3. Виноградов В. В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 639 с.
4. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови / I. Р. Вихованець; АН УРСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебнi. – К.: Наук. думка, 1980. – 286 с.
5. Вихованець І. Р. Теоретична морфологiя української мови / I. Р. Вихованець, К. Г. Городенська; за ред. I. Р. Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 398 с.
6. Востоков А.Х. Русская грамматика Александра Востокова: по начертанію его же сокращенной Грамматики полнѣе изложенная [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.google.ru/books. – Заголовок с экрана.
7. Загнітко А. П. Синтагматика прийменників зі значенням мети / А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко // Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів: [монографія] / [А. П. Загнітко, К. М. Виноградова, І. Г. Данилюк та ін.]; Дон. нац. ун-т. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2009. – С. 66-84.
8. Колодяжний А. С. Прийменник: [матеріали до лекції з курсу сучасної української літературної мови] / А. С. Колодяжний – Харків: Вид-во Харківського ун-ту, 1980. – 165 с.
9. Курилович Є. Проблема классификации падежей / Е. Курилович // Очерки по лингвистике: сб. ст. – М.: Изд во иностр. лит-ры, 1992. – С. 175 203.
10. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія / І. К. Кучеренко. – Видання друге, уточнене й доповн. – Вінниця: "Поділля – 2000", 2003. – 464 с.
11. Ломоносов М. В. Российская грамматика Михаила Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ushinskiy.ru/jspui/handle/ 123456789/94 . – Заголовок с экрана.
12. Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка.Словотвір. Морфологія: Підручник. — Ч. 1. – К.: Вища шк., 2005. — 286 с.

Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 21. - С. 07-10.